SESJE ASSESSMENT / DEVELOPMENT CENTRE

Opis: badanie kompetencji pracowników i kandydatów do pracy z wykorzystaniem metodologii AC/DC (zróżnicowane narzędzia diagnostyczne, wielokrotny proces oceny).

Adresaci: firmy i instytucje działające na rynku pracy, które potrzebują wsparcia w procesie oceny kandydatów bądź zatrudnionych pracowników.

Stosowane metody: szkolenia prowadzone są metodą warsztatową zakładającą aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu tradycyjnych

Stosowane metody to miedzy innymi:

 • zadania i dyskusje grupowe
 • zadania indywidualne
 • analizy przypadku
 • symulacje i odgrywanie ról
 • metody typu in basket
 • testy i kwestionariusze psychometryczne
 • wywiady indywidualne

*proces AC/DC jest procesem długotrwałym (obejmuje następujące etapy: diagnoza potrzeb klienta i sytuacji klienta, zaprojektowanie sesji i dobór odpowiednich metod, szkolenie asesorów, badanie, zebranie asesorów i dokonanie oceny, przygotowanie wyników, sesje informacji zwrotnych.

BADANIE POTENCJAŁU ZAWODOWEGO I WSPOMAGANIE KARIERY ZAWODOWEJ

Opis: badanie kompetencji i potencjału zawodowego pracowników z wykorzystaniem zaawansowanych metod oceny, określenie ścieżki kariery zawodowej, coaching.

Adresaci: wszystkie osoby zainteresowane rozwojem zawodowym (w tym pracownicy firm i instytucji działających na rynku pracy), pracownicy nowo zatrudniani (określenie odpowiedniej ścieżki rozwoju i potrzeb szkoleniowych), osoby wskazane do awansu, osoby które zmieniają zakres odpowiedzialności.

OUTPLACEMENT INDYWIDUALNY

Opis: wsparcie w sytuacji utraty pracy, zmiana percepcji sytuacji, wsparcie psychologiczne, diagnoza potencjału zawodowego, określenie indywidualnego planu działania, nauka aktywnych sposobów poruszania się na rynku pracy i poszukiwania pracy, przygotowanie do procedury rekrutacyjnej (symulacje rozmów kwalifikacyjnych, udział w AC), tworzenie dokumentów aplikacyjnych, rozwój umiejętności ważnych w toku poszukiwania pracy i wykonywania pracy zawodowej, pomoc w poszukiwaniu pracy.

Adresaci: pracownicy firm i instytucji będących w procesie restrukturyzacji, pracownicy objęci programem zwolnień, osoby planujące zmiany w obszarze pracy zawodowej.

COACHING INDYWIDUALNY

Opis: spotkania indywidualne z wybranymi osobami, rozwiązywanie bieżących trudności związanych z pracą zawodową, kształtowanie i rozwój umiejętności osobistych.

DIAGNOZA EKSPERCKA I KONSULTACJE DORADCZE (obszar doboru zawodowego i oceny kompetencji)

Opis: diagnoza stosowanych metod, aktualnej sytuacji, pomoc we wdrażaniu działań naprawczych, tworzenie dedykowanej metodologii oceny, tworzenie profili stanowiskowych i modeli kompetencyjnych.

KONSULTACJE INDYWIDUALNE

propagowanie idei synchronizacji życia zawodowego z prywatnym, wdrażanie polityki work – life balance, diagnoza negatywnych zjawisk w organizacji: stres zawodowy, tendencje do pracoholizmu, działania ukierunkowane na zwiększenie przystosowania zawodowego pracowników.

SESJE ASSESSMENT / DEVELOPMENT CENTRE
Opis: badanie kompetencji pracowników i kandydatów do pracy z wykorzystaniem metodologii AC/DC (zróżnicowane narzędzia diagnostyczne, wielokrotny proces oceny).

Adresaci: firmy i instytucje działające na rynku pracy, które potrzebują wsparcia w procesie oceny kandydatów bądź zatrudnionych pracowników.

Stosowane metody: szkolenia prowadzone są metodą warsztatową zakładającą aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu tradycyjnych

Stosowane metody to miedzy innymi:

 • zadania i dyskusje grupowe
 • zadania indywidualne
 • analizy przypadku
 • symulacje i odgrywanie ról
 • metody typu in basket
 • testy i kwestionariusze psychometryczne
 • wywiady indywidualne

*proces AC/DC jest procesem długotrwałym (obejmuje następujące etapy: diagnoza potrzeb klienta i sytuacji klienta, zaprojektowanie sesji i dobór odpowiednich metod, szkolenie asesorów, badanie, zebranie asesorów i dokonanie oceny, przygotowanie wyników, sesje informacji zwrotnych.


BADANIE POTENCJAŁU ZAWODOWEGO I WSPOMAGANIE KARIERY ZAWODOWEJ

Opis: badanie kompetencji i potencjału zawodowego pracowników z wykorzystaniem zaawansowanych metod oceny, określenie ścieżki kariery zawodowej, coaching.

Adresaci: wszystkie osoby zainteresowane rozwojem zawodowym (w tym pracownicy firm i instytucji działających na rynku pracy), pracownicy nowo zatrudniani (określenie odpowiedniej ścieżki rozwoju i potrzeb szkoleniowych), osoby wskazane do awansu, osoby które zmieniają zakres odpowiedzialności.

OUTPLACEMENT INDYWIDUALNY

Opis: wsparcie w sytuacji utraty pracy, zmiana percepcji sytuacji, wsparcie psychologiczne, diagnoza potencjału zawodowego, określenie indywidualnego planu działania, nauka aktywnych sposobów poruszania się na rynku pracy i poszukiwania pracy, przygotowanie do procedury rekrutacyjnej (symulacje rozmów kwalifikacyjnych, udział w AC), tworzenie dokumentów aplikacyjnych, rozwój umiejętności ważnych w toku poszukiwania pracy i wykonywania pracy zawodowej, pomoc w poszukiwaniu pracy.

Adresaci: pracownicy firm i instytucji będących w procesie restrukturyzacji, pracownicy objęci programem zwolnień, osoby planujące zmiany w obszarze pracy zawodowej.

COACHING INDYWIDUALNY

Opis: spotkania indywidualne z wybranymi osobami, rozwiązywanie bieżących trudności związanych z pracą zawodową, kształtowanie i rozwój umiejętności osobistych.

DIAGNOZA EKSPERCKA I KONSULTACJE DORADCZE (obszar doboru zawodowego i oceny kompetencji)

Opis: diagnoza stosowanych metod, aktualnej sytuacji, pomoc we wdrażaniu działań naprawczych, tworzenie dedykowanej metodologii oceny, tworzenie profili stanowiskowych i modeli kompetencyjnych.

KONSULTACJE INDYWIDUALNE

 • propagowanie idei synchronizacji życia zawodowego z prywatnym, wdrażanie polityki work – life balance,
 • diagnoza negatywnych zjawisk w organizacji: stres zawodowy, tendencje do pracoholizmu,
 • działania ukierunkowane na zwiększenie przystosowania zawodowego pracowników.

Opis: spotkania z właścicielami firm i osobami zarządzającymi, wywiady z pracownikami, badania z wykorzystaniem autorskich testów, konsultacje indywidualne i szkolenia dla pracowników, psychoedukacja. Autoprezentacja na rynku pracy – jak poszukiwać pracy, przygotować się do procesu rekrutacji i zwiększyć swoją szansę na bycie zatrudnionym

Adresaci: Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób, które myślą o zmianie pracy bądź są na etapie poszukiwania pracy (między innymi osoby objęte programem restrukturyzacji, również studenci i absolwenci).

Cel główny szkolenia: Zwiększenie wiedzy i podniesienie kompetencji z zakresu poszukiwania pracy i przygotowania się do procedury rekrutacyjnej.

Cele operacyjne:

 • Zwiększenie wiedzy na temat różnych miejsc i sposobów poszukiwania pracy
 • Rozwinięcie wiedzy i umiejętności z zakresu korzystania z portali pracy
 • Rozwinięcie umiejętności autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz zapoznanie uczestników z procedurą Assessment Centre
 • Rozwinięcie świadomości na temat różnych form oceny kandydatów
 • Rozwinięcie umiejętności ważnych w kontekście „starania się o pracę” i wykonywania pracy zawodowej: komunikacja, współdziałanie, radzenie sobie ze stresem

Oczekiwane rezultaty:

 • Zwiększenie świadomości uczestników odnośnie nowoczesnych metod i narzędzi stosowanych w szacowaniu kompetencji kandydatów do pracy
 • Zdobycie umiejętności efektywnego przygotowania się do procedury rekrutacyjnej i zwiększenie umiejętności autoprezentacyjnych w sytuacji poszukiwania pracy.

Metoda szkolenia:
Szkolenia prowadzone są metodą warsztatową zakładającą aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu tradycyjnych sposobów przekazywania wiedzy.

Stosowane metody:

 • mini wykład,
 • dyskusje grupowe,
 • zadania grupowe,
 • mapy myśli,
 • praca w parach,
 • studium przypadku,
 • prezentacje,
 • odgrywanie ról,
 • symulacje.

Spotkania z właścicielami firm i osobami zarządzającymi, wywiady z pracownikami, badania z wykorzystaniem autorskich testów, konsultacje indywidualne i szkolenia dla pracowników, psychoedukacja. Autoprezentacja na rynku pracy – jak poszukiwać pracy, przygotować się do procesu rekrutacji i zwiększyć swoją szansę na bycie zatrudnionym

Adresaci: Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób, które myślą o zmianie pracy bądź są na etapie poszukiwania pracy (między innymi osoby objęte programem restrukturyzacji, również studenci i absolwenci).

Cel główny szkolenia: Zwiększenie wiedzy i podniesienie kompetencji z zakresu poszukiwania pracy i przygotowania się do procedury rekrutacyjnej.

Cele operacyjne:

 1. Zwiększenie wiedzy na temat różnych miejsc i sposobów poszukiwania pracy
 2. Rozwinięcie wiedzy i umiejętności z zakresu korzystania z portali pracy
 3. Rozwinięcie umiejętności autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz zapoznanie uczestników z procedurą Assessment Centre
 4. Rozwinięcie świadomości na temat różnych form oceny kandydatów
 5. Rozwinięcie umiejętności ważnych w kontekście „starania się o pracę” i wykonywania pracy zawodowej: komunikacja, współdziałanie, radzenie sobie ze stresem

Oczekiwane rezultaty:

Zwiększenie świadomości uczestników odnośnie nowoczesnych metod i narzędzi stosowanych w szacowaniu kompetencji kandydatów do pracy

Zdobycie umiejętności efektywnego przygotowania się do procedury rekrutacyjnej i zwiększenie umiejętności autoprezentacyjnych w sytuacji poszukiwania pracy.

Metoda szkolenia:
Szkolenia prowadzone są metodą warsztatową zakładającą aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu tradycyjnych sposobów przekazywania wiedzy.

Stosowane metody:

 • mini wykład,
 • dyskusje grupowe,
 • zadania grupowe,
 • mapy myśli,
 • praca w parach,
 • studium przypadku,
 • prezentacje,
 • odgrywanie ról,
 • symulacje.